SILABUS USHUL FIQH

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH

PEKALONGAN

 

SILABUS

 

Mata Kuliah               : Ushul Fiqh

Program Studi             : Ekonomi Islam

Program                       : S1

Bobot                          : 3 Sks

Pengampu                   : Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

A.     DESKRIPSI MATA KULIAH

Mengerti fikih belum sempurna jika belum mengenal dan memahami ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah metodologi, dasar dan pondasi dari fikih.

Ushul Fiqh sebagaimana diketahui adalah ilmu yang membahas materi yang mencakup sumber-sumber hukum (dalil), hukum, kaidah dan ijtihad yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Oleh sebab itu, ushul fiqh merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam.

Mata kuliah ushul fiqh sangat penting diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal ketika terjun di masyarakat kelak, karena mempelajari ushul fiqh, di samping secara teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentuknya hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai metode ijtihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada rumusan hukumnya.

B.    TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat memahami pengertian, obyek, tujuan serta sejarah perkembangan ushul fiqh.

2. Mahasiswa memahami sumber dan dalil hukum Islam, mengenal metodologi penemuan hukum Islam, baik dengan pendekatan linguistik maupun maqasid as-syariah, serta mengenal metodologi penemuan hukum Islam kontemporer.

3. Mahasiswa mendapat gambaran mengenai hukum-hukum syari’ah, baik taklifi maupun wadh’i, serta mengenal beberapa kaidah-kaidah ushul fiqh.

4. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai konsep ijtihad serta aspek-aspek serta ruang lingkupnya.

C.    STRATEGI PEMBELAJARAN

 1. Ceramah
 2. Presentasi makalah
 3. Diskusi dan dialog
 4. Penugasan

D.    EVALUASI PEMBELAJARAN

Evaluasi dilakukan didasarkan pada presensi, keaktifan di kelas, penulisan dan presentasi makalah, serta hasil ujian tengah semester dan ujian akhir yang dilakukan secara tertulis.

E.     TOPIK/SUB TOPIK

 

NO

TOPIK

PEMAKALAH

PERT. KE

1

Pengertian Ushul Fiqh  Dan Hubungannya  Dengan  Fiqh, Ruang Lingkup Kajiannya, Serta Tujuan Mempelajarinya

 

1

2

Sejarah Perkembangan Dan Aliran-Aliran Dalam Ushul Fiqh

 

 

2

3

Sumber Hk Islam Yang Utama; Al-Qur`An Dan As-Sunnah

 

3

4

Kedudukan Ijma`

 

4

5

Kedudukan Qiyas

 

5

6

Kedudukan Istihsan Dan Istishab

 

6

7

Kedudukan Maslahat Mursalah/Istislah

 

7

8

Kedudukan Fatwa Sahabat Dan ‘Urf

 

8

9

Kedudukan Istishab, Bara`ah ashliyah, Dan Syar’u Man Qablana

 

9

10

Pengertian Hakim, Hukum, Mahkum Fih, Dan Mahkum ‘Alaih

 

10

11

Kaidah-Kaidah Kebahasaan

 

11

12

Kaidah Maknawiyah/Maqashid As-Syari’ah

 

12

13

Ijtihad, Ittiba` Dan Taqlid

 

13

14

Sunnah  Versus  Bid’ah

 

14

F.     REFERENSI

 1. Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
 2. Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, (Jakarta: Maktabah as-Sa’diyah Putra, t.t).
 3. Abdul WahhabIbrahim Sulaiman, al-Fikr al-Ushuli, Cet. I, (t.tp : Dar asy-Syarq, 1983)
 4. Ahmed Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, (India : Adam Publisher, 1994)
 5. Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Cet. I,  (Jakarta : Amzah, 2011)
 6. Asmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
 7. Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Cet. I, Jakarta : Logos, 1995.
 8. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, al-Mustashfa min ilm Usul, Baerut : Dar al-Fikr, tt.
 9. Hasby Ash-Shiddiqy,  Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992.
 10. ————————-, Pengantar Hukum Islam, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992.
 11. Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Cet II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
 12. Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence, ( Selangor : The Other Press, 2003)
 13. ——————————–, Theories of Islamic Law; The Methodology of Ijtihad, ( Selangor : The Other Press, 2002)
 1. Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, Cet I, (Yogyakarta : UII Press, 2000)
 2. Muhtar Yahya & Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : al-Ma’arif, 1993)
 3. Musthafa Sa’id al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha`, Cet. V, (t.tp : Muassasah ar-Risalah,1995)
 4. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1968).
 5. Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
 6. Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori  Hukum Islam: Usul al-Fiqh, (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
 7. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
 8. Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni (terj.), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
 9. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid. 1-2, (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 2000).
  dll.
 10. Al Khudhari Bik, Muhammad, Ushul Fiqih (terj: Faiz Muttaqien), Jakarta; Pustaka Amami, 2007
 11. Effendi, Satria, Ushul Fiqih, Jakarta; Kencana, 2005
 12. Harun, Nasrun, Ushul Fiqih 1-2, Ciputat; PT Logos Wacana Ilmu,1997
 13. Syafe’I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung; Pustaka Setia, 2010
 14. Sya’ban Muhammad Isma’il, Ushul al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluhu, Cet. II, ( Makkah: Dar as-Salam, 1998)

G.    Penilaian

NO

 Jenis Tagihan

Bobot (%)

Ket

1

Partisipasi

20 %

 

2

Tugas makalah

20 %

 

3

Ujian Tengah Semester

15 %

 

4

Ujian Akhir Semester

40 %

 

5

Lain-lain

 5 %

 

Jumlah

100%

 

Ketentuan makalah :

 1. Daftar pustaka minimal 7 sumber ( ensiklopedi, kamus, jurnal, buku, majalah, buku, kitab, internet dll)
 2. Sistematika makalah cover, judul, pendahuluan, pembahasan, penutup/kesimpulan, daftar pustaka, biografi singkat penulis.
 3. Diketik dengan huruf Times New Roman, font 12, jarak spasi 1.5
 4. Menggunakan ukuran kertas kuarto
 5. Margin (Top: 4 cm, Left: 4cm, Bottom: 3cm, Right: 3cm.)
 6. Minimal 9 halaman (mencakup seluruh isi struktur)
 7. Dalam pengutipan sumber data harus menggunakan catatan kaki (footnote), bukan endnote atau bentuk lainnya.
 8. Penggunaan sumber internet maksimal 30 % dari total sumber referensi yang digunakan.
 9. Untuk sumber internet dituliskan nama penulis artikel (atau Anonim jika tanpa penulis), judul artikel, alamat situs, dan tanggal akses.

Pekalongan, 11 Maret  2013

 

Pengampu

Dr. Ali Trigiyatno, S.Ag, M.Ag

Hp : 085865419926

E-mail : alitrigiyatno@yahoo.com

Alamat  rumah  : Perum Pisma Griya Blok D. 15 Denasri Kulon Batang

Blog : https://alitrigiyatno.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close